Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUIZINGEN

 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

1. Definities 
2. Toepasselijkheid 
3. Vooraf verstrekken van informatie door partijen 
4. Gevaarlijke voorwerpen of producten 
5. Douaneformaliteiten 
6. Verhuisprijs 
7. De overeenkomst 
8. Betaling 
9. Wijzigen, annuleren, opzeggen van de overeenkomst 
10. Verplichtingen van de Verhuizer 
11. Aansprakelijkheid van de Verhuizer 
12. Aansprakelijkheid van de klant 
13. Schademelding 
14. Schadevergoeding 


15. Voorwaarden dozen en inpakmaterialen
16. Betalingsvoorwaarden
17. Offerte voorwaarden 
18. Opslag voorwaarden

 

1 - Definities
Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

a. klant : de opdrachtgever en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;
b. Verhuizer : de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;
c. verhuisovereenkomst : de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Verhuizer zich tegen over de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg; 
d. verhuisgoederen : zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
e. inboedel : al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; 
f. bedrijf : iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk. 

 

2 - Toepasselijkheid
Artikel 2

 

1. Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen binnen een gebouw, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben. 
2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde, die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen). 
3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven. 
4. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen 2000 (AVBV 2000), in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte dan wel uiterlijk bij het sluiten van de bewaarneming overeenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden.  

 

3 - VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN 
Artikel 3

 1. De Verhuizer dient de verhuisafstand, het volume en - indien nodig - het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.


2. De Verhuizer stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke). 

3. De Verhuizer wijst de klant erop dat, 
a. de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar dat de Verhuizer wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 14 aangegeven bedrag; 
b. de klant de Verhuizer kan verzoeken - door dit specifiek aan te geven - om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico's dekt waarvoor de Verhuizer niet aansprakelijk is en overhandigt aan de klant de daartoe geëigende informatie;
c. partijen overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de Verhuizer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel; 
d. de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijving van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing:  a. de Verhuizer zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b, c en/of d, mits deze aanvullingen bij de eigen verzekeraar van de Verhuizer op redelijke voorwaarden verzekerbaar zijn. 

4. De Verhuizer stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van: 
a. alle Voorwerpen waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert; 
b. alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt; 
c. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.; 
d. andere zaken die voor de Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat de Verhuizer deze gegevens kent. (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping, een opengebroken stoep, bouwwerkzaamheden op locatie, etc.)

 

4 - GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN 
Artikel 4 

 

1. Als de klant aan de Verhuizer gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de Verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Verhuizer de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven. 

2. De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen. 

3. De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schades die uit het vervoer ervan voortkomen. 

 

5 - DOUANEFORMALITEITEN 
Artikel 5 

 

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen: 
a. de Verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douanen andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten; 
b. de klant dient aan de Verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.  

 

6 - VERHUISPRIJS 
Artikel 6 

 

1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen: 
a. een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting (BTW) en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid; 

b. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven. Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze niet meer dan vijftien procent worden overschreden. 

2.
De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de Verhuizer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen: 
a. het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen; 
b. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; 
c. het afnemen, opnemen en loskoppelen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd. De Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist.;
d. het ophangen, monteren en opboren van lampen, gordijnen, schilderijen, etc. wordt niet door de verhuizer verzorgd. Dit geldt tevens voor de- en her-montage van waterbedden (tenzij anders overeengekomen tussen klant en de verhuizer).
e. de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3. 

3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen. Deze kosten kunnen in na overleg tussen klant en verhuizer worden toegevoegd aan de all-in prijs / regieprijs.

4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Verhuizer andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan de Verhuizer en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de Verhuizer zullen worden verricht.  

 

7 - SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST 
Artikel 7 

 

1. De offerte wordt elektronisch (e-mail) of schriftelijk (per post) uitgebracht. 

2. In de gedateerde offerte worden in ieder geval vermeld: 
a. de door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden, 
b. de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW), 
c. het moment en de wijze van betaling 
d. en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing, alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de Verhuizing. Een tekstexemplaar van deze voorwaarden wordt bij de offerte gevoegd. 

3. De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na offertedatum. 

4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van de Verhuizer te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht. 

5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Verhuizer ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval heeft de Verhuizer, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid. 

 

8 - BETALING   
Artikel 8 

 

1. De klant dient de verhuisprijs na afloop van de verhuizing à contant te betalen bij de Verhuizer. De factuur volgt achteraf via e-mail of per post.  
2. Indien de Verhuizer bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot contante betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 
3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat betaling anders dan à contant zal plaatsvinden maar geen betalingstermijn is afgesproken dient betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden. 
4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke reële, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle door de Verhuizer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten 
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de Verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voort vloeiende kosten, alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. 
6. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten. 

 

9 - WIJZIGEN, ANNULEREN OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST 
Artikel 9 

 

1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Verhuizer niet verstoren. De klant moet de Verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening. 

2. Als de Verhuizer door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij: 
a. nieuwe instructies vragen aan de klant, of 
b. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn. 

3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de Verhuizer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van de Verhuizer eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan. 

4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de Verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan de Verhuizer worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt, dient de Verhuizer - behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 - deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

 

 

10 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUIZER 
Artikel 10 
 

1. De Verhuizer is verplicht:
a. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage. dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
b. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien; 

2. De verplichtingen van de Verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd. 

 

11 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUIZER 
Artikel 11 

 

1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de Verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige Verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulks een Verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 

 

2.  De Verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: 
a.  de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
b.  de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt; 
c.  de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; 
d.  enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval. 

3. De Verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico's verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: 
a. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld; 
b. het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing; 
c. de keuze door de klant - hoewel de Verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; 
d. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de Verhuizer, indien hij conform artikel 3 lid 4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zal hebben getroffen; 
e. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: 
- lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen 
- het afsterven van planten; 
- het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Verhuizer heeft overhandigd; 
- het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur. 

 

Wanneer de Verhuizer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 10 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico's, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs. 

4. De Verhuizer is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn. 

5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de Verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV 2000.  De Verhuizer is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.  

 

12 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 

 

1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Verhuizer lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen. 
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de Verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs bij annulering is artikel 9.3 van kracht. 
3. De klant zal de Verhuizer op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval de Verhuizer door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, - strafrechtelijke boetes daar onder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Verhuizer, diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d. 

 

 

13 - SCHADEMELDING 
Artikel 13 

1.
a. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan de Verhuizer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Verhuizer wordt geacht de verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd; 
b. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de verhuizing aan de Verhuizer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Verhuizer wordt geacht de verhuizing zonder niet-direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd. 
c. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b. van dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan voor het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld. 

2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 6 maanden na de verhuisdatum. 

3. De schade-aangifte dient zo mogelijk schriftelijk te gebeuren. 

 

 

 

14 - SCHADEVERGOEDING 
Artikel 14 
 

1. De schadevergoeding die de Verhuizer op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 100.000,00 of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c. 

2. Indien de Verhuizer in een en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100.000,00 per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c. 

3. Schade die geringer is dan of gelijk is aan € 50,- is voor rekening van de klant, voor schade groter dan € 50,- kan de Verhuizer voor het volledige bijkomende schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel. 

4. Voor zover de Verhuizer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade; 
b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit: 
1. een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed; 
2. een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverde verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede eventuele besparingen aan de zijde van de klant.

5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag pas plaatsvinden, nadat tussen de klant en de Verhuizer overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd. 

6. De Verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7. De Verhuizer kan vergoeding van eventuele schade tot nader orde uitstellen, totdat de klant de financiële verplichtingen van de verhuisovereenkomst of tussentijdse overeenkomst heeft voldaan (vaste verhuisgage / uurtarief / opslagkosten, inclusief BTW en bijkomende kosten).

 

 

15 - Voorwaarden verhuisdozen en inpakmaterialen
Bekijk hier de voorwaarden


16 - Betalingsvoorwaarden
Bekijk de betalingsvoorwaarden

17 - Offertevoorwaarden
Bekijk de betalingsvoorwaarden

18 - Opslag voorwaarden
Bekijk hier de voorwaardenFollow us on Facebook