Opslagvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEWAARNEMING VERHUISGOEDEREN AVBV 2015

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de bewaargever, degene die verhuisgoederen in bewaring geeft;
Consument: consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
Bewaarnemer: de opdrachtnemer die beroepsmatig verhuisgoederen in bewaring neemt;
Bewaarnemingovereenkomst: de overeenkomst waarin de bewaarnemer zich tegenover de klant verbindt de verhuis goederen die de klant hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven;
Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
Bewaarplaats: een schone en droge ruimte die geschikt is om er verhuisgoederen te bewaren;
Inventarislijst: een, door de klant en de bewaarnemer ondertekende, lijst waarop de in bewaring gegeven verhuisgoederen en de zichtbare gebreken daaraan zijn vermeld.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tot bewaarneming van verhuisgoederen. Partijen kunnen overeenkomen deze voorwaarden te laten gelden voor bij de verhuisgoederen behorende zaken, zoals auto’s, motorfietsen, boten en caravans. Indien in verband met de opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen een verhuizing plaatsvindt, dan zijn op de verhuizing van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload op www.erkendeverhuizers.nl onder het kopje Algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3 - VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN


1. De bewaarnemer wijst de klant erop dat de klant kennis moet geven van zaken onder de in bewaring te geven verhuis goederen die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor de goederen die in de bergplaats worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde (waardevolle papieren, voorwerpen van edelmetaal of geldswaardige papieren) zoals genoemd in artikel 15 lid 3i van deze voorwaarden.

2. De bewaarnemer heeft het recht om goederen die voor zijn bergplaats ongeschikt zijn te weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige goederen, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.

3. De bewaarnemer draagt er zorg voor, dat van elke bewaarneming bij het sluiten van de bewaarnemingovereenkomst een inventarislijst wordt opgemaakt, die als bijlage deel uitmaakt van de bewaarnemingovereenkomst. Op de inventarislijst dient zo mogelijk de door de klant opgegeven waarde van één of meerdere in bewaring gegeven zaken te worden aangegeven.

4. De bewaarnemer kan van de klant overlegging van een geldig legitimatiebewijs verlangen (paspoort of identiteitskaart).

 

ARTIKEL 4 - DE OFFERTE

1. De offerte voor het in bewaring nemen van verhuisgoederen wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

2. In de offerte worden in ieder geval vermeld: - de begindatum en zo mogelijk de einddatum van de bewaarneming of, als dat niet mogelijk is, de aanduiding van onbepaalde duur; - het bewaarloon, de betalingswijze en de betaaltermijn; - de kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer teruggeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten); - welke zorgmaatregelen de bewaarnemer zal treffen en de kosten van die maatregelen; - dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen van toepassing zijn. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingovereenkomst aan de klant verstrekt.

3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.ARTIKEL 5 - BEWAARLOON

1. Het bewaarloon, zijnde de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het volume, gewicht of ruimtebeslag van de in bewaring te nemen verhuisgoederen, de zorg die volgens de bewaarnemingovereenkomst aan deze goederen moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft.

2. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen maken de volgende kosten geen deel uit van het bewaarloon en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht: kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren maar die de bewaarnemer niettemin moet maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven goederen of die hij moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen; slechts voor zover de oorzaak in de verhuisgoederen van de klant is gelegen. De bewaarnemer stelt de klant als dit mogelijk is vooraf op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten; kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten); de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 13.

Indien er geen bewaarloon is overeengekomen, heeft de verhuizer recht op een bewaarloon vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

4. Bij langdurige bewaarneming wordt het bewaarloon jaarlijks aangepast. De eerste aanpassing van het bewaarloon kan een jaar na datum van in bewaring nemen plaats vinden, tenzij daarvan wordt afgeweken bij overeenkomst.ARTIKEL 6 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand: - zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de verhuizer te accepteren; - indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend; - zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Erkende Verhuizer ter bewaarneming ter beschikking stelt.ARTIKEL 7 - ADRESWIJZIGING

1. De klant is verplicht de bewaarnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van wijzigingen van zijn adres.

2. De bewaarnemer kan volstaan met het doen van alle mededelingen aan de klant, waartoe hij uit hoofde van de bewaarnemingovereenkomst is gehouden, aan het hem laatst bekende adres.

3. Bij afwezigheid van de klant van tenminste twee maanden dient de klant dit schriftelijk of elektronisch aan de bewaarnemer te melden en een contactpersoon of gemachtigde aan te wijzen.

4. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, doordat de klant zelf niet aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen van de klant heeft voldaan.ARTIKEL 8 - ANNULEREN

De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de bewaarnemer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd van ten hoogste het bewaarloon van een maand, tenzij de bewaarnemer aantoont dat de door de annulering geleden schade aanzienlijk meer dan het bewaarloon van een maand bedraagt.


ARTIKEL 9 - OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT

1. De bewaargever kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2. De bewaarnemer is verplicht de in bewaring gegeven verhuisgoederen terug te geven voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de bewaargever komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de bewaargever gewenste tijdstip.

3. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven verhuisgoederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de bewaargever met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de verhuisgoederen aan de bewaargever zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd.


ARTIKEL 10 - OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE BEWAARNEMER

1. De bewaarnemer kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen bij bedrijfsbeëindiging en indien voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Hij dient het opzeggen schriftelijk of elektronisch aan de klant te berichten en een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.

2. De klant is verplicht de in bewaring gegeven verhuisgoederen terug te nemen voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de klant gewenste tijdstip.

3. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven verhuisgoederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) bewaarneming of tot het moment waarop de verhuisgoederen aan de klant zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd.

4. In geval van bedrijfsbeëindiging geldt dat de bewaarnemer vervangende bewaarneming dient te regelen als de klant in redelijkheid niet in staat is om met een andere bewaarnemer een overeenkomst aan te gaan. Deze verplichting geldt niet bij nalatigheid aan de zijde van de klant.


ARTIKEL 11 - TERUGGAVE

1. De bewaarde verhuisgoederen worden teruggegeven op het adres van de bewaarplaats, tenzij anders wordt overeengekomen.

2. De bewaarde verhuisgoederen worden teruggegeven aan de klant met inachtneming van artikel 14 lid 2. Als dit niet mogelijk is worden zij overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk of elektronisch is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden zij overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de bewaarnemingovereenkomst recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.

3. Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen verhuisgoederen, dient een door de bewaarnemer en de klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven goederen vermeld staan. De bewaarnemer kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven goederen daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.

4. De bewaarnemingovereenkomst eindigt door het overlijden van de klant, wanneer de klant onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de verhuisgoederen terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald. De artikelen 9 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

 

ARTIKEL 12 - VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARNEMER 

1. De bewaarnemer verplicht zich verhuisgoederen te bewaren en terug te geven, waarbij hij is gehouden de verhuisgoederen terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij de bewaring moet de bewaarnemer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen. 

2. De bewaarnemer is verplicht de klant gedurende de bewaarneming toegang te verschaffen tot de in bewaring genomen verhuisgoederen tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra door de bewaarnemer te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met de bewaarnemer een afspraak is gemaakt.

 

ARTIKEL 13 - VERZEKERING 

1. De bewaarnemer is verplicht verzekerd te zijn tegen zijn aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden. 

2. De bewaarnemer wijst de klant erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is: de klant een tijdelijke opslagverzekering voor verhuisgoederen voor de bewaarnemingperiode dient af te sluiten, dan wel de klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats (Slagmolen 4 A02, 6229 PP Maastricht, Nederland).ARTIKEL 14 - BETALING EN ZEKERHEDEN 

1. Het bewaarloon en eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten moeten door de klant(en) hoofdelijk per overeengekomen periode worden betaald. 

2. Alle kosten die de klant verschuldigd is aan de bewaarnemer moeten voor teruggave van de verhuisgoederen zijn voldaan. De bewaarnemer heeft het recht van retentie (terughouding) op de in bewaring genomen verhuisgoederen totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen uit de bewaarnemingovereenkomst of voorgaande tussen dezelfde partijen gesloten verhuisovereenkomst heeft voldaan. 

3. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De bewaarnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is de bewaarnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalings datum, evenals de door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. 

4. Als de betalingsachterstand van de klant meer dan drie maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of zodra de betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen verhuisgoederen inclusief kosten van verkoop en ruiming overtreft, verkrijgt de bewaarnemer het recht de overeenkomst op te zeggen. 

5. De bewaarnemer dient minimaal eenmaal per aangetekende brief aan het bij bewaarnemer laatst bekende adres van de klant te hebben aangemaand, alvorens tot uitoefening van zijn rechten op grond van lid 4 en lid 6 van dit artikel te kunnen overgaan. 

6. De klant die verhuisgoederen aan de bewaarnemer afgeeft ter uitvoering van een overeenkomst vestigt daarmee een vuistpandrecht op die verhuisgoederen ten gunste van de bewaarnemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de bewaarnemer verschuldigd is of zal worden. De bewaarnemer mag tot (openbare) verkoop van de verhuisgoederen over gaan, tenzij de klant een klacht, zoals omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden, heeft ingediend bij de Geschillencommissie Verhuizen. Alvorens tot verkoop over te gaan zal de bewaarnemer de klant: indien en voor zover de adresgegevens van de klant bekend zijn, nogmaals per aangetekende brief sommeren alle verschuldigde kosten te betalen. In de brief dient vermeld te worden dat de bewaarnemer tot openbare (of onderhandse, zie lid 7) verkoop zal overgaan als de klant ook de in de sommatie gestelde termijn laat verstrijken; indien en voor zover de adresgegevens van de klant niet bekend zijn of wanneer het aangetekend schrijven de klant om welke reden dan ook niet heeft bereikt, wordt de hiervoor onder a) genoemde mededelingen via een deurwaardersexploot gedaan, aan het bij bewaarnemer laatst bekende adres van de klant. 

7. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van de openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de verhuisgoederen, met inachtneming van de geldende wettelijke regels. Echter, als de opbrengst van de verkoop van de verhuisgoederen de vorderingen van de bewaarnemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk aan de klant ter hand gesteld of op zijn bankrekening overgemaakt.

 

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARNEMER

1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de bewaarnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 


2. De bewaarnemer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
- de gebrekkigheid van de bewaarplaats 
- de gebrekkigheid van het materiaal dat hij gebruikt
- enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aan gerichte schade. 

3. De bewaarnemer is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

a. schade aan of verlies van de in bewaring genomen verhuisgoederen indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze verhuisgoederen;

b. schade aan zaken die niet door de bewaarnemer of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van de bewaarnemer of zijn personeel;

c. schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke;

d. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade
uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;

e. het aflopen van de foelie van spiegels of de beschadiging daarvan;

f. schade aan de verhuisgoederen zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen
zijn uitgevoerd;

g. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals bijvoorbeeld vers gepolitoerde of geschilderde meubelen, het loslaten van gips van geschilderde of vergulde spiegel- of schilderijlijsten, het loslaten van lijm van stukken van meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ontstemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;

h. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan de bewaarnemer of zijn
personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarislijst;

i. schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door de klant en de bewaarnemer ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn
gegeven.


4. Wanneer de bewaarnemer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 12 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

 

 

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 

1. De klant moet de schade die de bewaarnemer heeft geleden als gevolg van door de klant in bewaring gegeven verhuisgoederen vergoeden, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop, betekening van deurwaardersexploten, en dergelijke.

2. Indien de klant zijn verplichting niet is nagekomen als bedoeld in artikel 7, komen eventuele kosten die daarvan het gevolg zouden zijn ten laste van de klant.

 

 

ARTIKEL 17 - SCHADEMELDING 

1. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de teruggave aan de bewaarnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de bewaarnemer wordt geacht de verhuisgoederen zonder direct waarneembare schade te hebben terug gegeven. 

2. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de teruggave aan de bewaarnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de bewaarnemer wordt geacht de verhuisgoederen zonder niet-direct waarneembare schade te hebben teruggeven. 

3. Dadelijk na teruggave kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in lid 1 en 2 vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld. 

4. De schadeaangifte dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

 

 

 

ARTIKEL 18 - SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor zover de bewaarnemer aansprakelijk is wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 12 heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is samengesteld: bij totaal verlies of vermissing: een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben ge had op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade; bij gedeeltelijk verlies of beschadiging: een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit: waar het had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de teruggave, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.

2. De schadevergoeding die de bewaarnemer op grond van een door hem aangegane overeenkomst tot bewaarneming van verhuisgoederen is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die overeenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot het bedrag zoals vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 11 maart 1991, ter uitvoering van artikel 8:1182 BW (€ 23.000 per inboedel). Partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de bewaarnemer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd wordt tot een nader aan te geven bedrag.

3. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt een jaar na de datum van teruggave van de verhuisgoederen, dan wel na beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 9 en artikel 10 van deze voorwaarden. AVBV 2015 15 - een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed; - een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats
ARTIKEL 19 - KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verhuizer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of behoren te ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.


ARTIKEL 20 - GESCHILLENREGELING 

1. Geschillen tussen een consument en de bewaarnemer over de totstandkoming of de uitvoering van de bewaarnemingsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 sub c kunnen zowel door de consument als door de bewaarnemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). 

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de bewaarnemer heeft ingediend. 

3. Nadat de klacht bij de bewaarnemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de bewaarnemer aan deze keuze gebonden. Indien de bewaarnemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De bewaarnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 21 - TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van de AVBV zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

ARTIKEL 22 - WIJZIGINGEN

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen, indien en voor zover deze voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving, ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden waarop deze voorwaarden betrekking hebben. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht één maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd.


ARTIKEL 23 - CITEERTITEL

De Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen kunnen worden aangehaald als AVBV 2015.Follow us on Facebook