Offerte voorwaarden

 

  Het afhalen en ophangen van lampen, gordijnrails, lamellen, etc. zit niet in de de- en her-montagewerkzaamheden inbegrepen, tenzij anders overeen gekomen.

  Wij voeren geen boorwerkzaamheden in muren en plafonds uit, tenzij anders overeen gekomen.
     (hieronder vallen bijvoorbeeld het ophangen van schilderijen, wandmeubels en decoratie)

•  Kosten voor vergunningen / ontheffingen zijn niet in aangeboden offerteprijzen inbegrepen, tenzij anders overeen gekomen.

•  De klant is verantwoordelijk voor het regelen van toegang bij slagbomen en (privé-)parkeerterreinen en het contact met de huismeester / terreinbeheerder.

•  Buiten Nederland dient de klant altijd zelf zorg te dragen voor vergunningen / ontheffingen, tenzij anders overeen gekomen.

•  Zonder reactie of bevestiging blijven optionele data tot maximaal 14 dagen na het toesturen van de offerte gereserveerd.

  Het aan- en afkoppelen van gasleidingen (bijvoorbeeld bij gasfornuizen) valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

  Wij sluiten geen multimedia-/internet-/tv-/audio-systemen aan.

•  Het afdekken van vloeren, trappen, kozijnen, deurposten, bestrating, etc. is de verantwoordelijkheid van de klant.
    Clertax gebruikt slechts basismaterialen (o.a. verhuisdekens) ter bescherming.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, anders dan door toedoen van de verhuizer, ontstaan door gebrekkige verpakkingsmaterialen
    (kapotte dozen, (deels) open dozen, plastic tassen). Dit geldt tevens voor schade ontstaan door meubelstukken die in gebrekkige staat verkeren
    (loszittende onderdelen, onjuiste bevestiging, slechte conditie). Wij zullen vooraf deugdelijk verpakkingsmateriaal aanbieden.

  Wij koppelen uw wasmachine aan op de watertoevoer en -afvoer.
    Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het strippen van de elektriciteitskabel voor een trekschakelaar, indien dit nodig is.

  Het is de plicht van de klant om de verhuizer in te lichten over het zelf aanbrengen van transport-pennen in de wasmachine.
    De verhuizer is niet verantwoordelijk voor bijkomende schade als gevolg van het niet verstrekken van deze informatie.

• Clertax pakt geen kleingoed (ingepakte dozen, etc.) uit, tenzij anders overeengekomen.

•  Hou er bij het afvoeren van overtollige stukken rekening mee dat er relatief hoge toeslagen op o.a. matrassen en autobanden zitten (buiten de reguliere tarieven).

  Bij het verhuizen van piano's en vleugels is de kans aanwezig dat deze na transport opnieuw gestemd moet worden.
    Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

  Het is raadzaam grotere meubelstukken op te meten, om zeker te weten dat deze in uw nieuwe woning passen (hoogte, breedte, diepte).

 

 

Quotation Conditions

 

  The removal and hanging of lamps, curtain rails, slats, etc. is not included in the dismantling and reassembly work, unless otherwise agreed.

  We do not carry out drilling work in walls and ceilings (unless otherwise agreed).
    (this includes for example; hanging paintings, wall furniture and decoration)

•  Costs for permits / exemptions are not included in the offered quotation prices (unless otherwise agreed). 

•  The customer is responsible for arranging access at barriers and private parking areas, and for contacting the caretaker / grounds manager.

•  Outside the Netherlands, the customer must always arrange for permits / exemptions (unless otherwise agreed). 

•  Without a response or confirmation, optional dates will be reserverd for a maximum of 14 days after the quotation has been sent.

  The connection and disconnection of gas pipes (for example with gas cookers) is not our responsibility.

  We do not connect multimedia / internet / TV / audio-systems.

  Covering floors, stairs, window and door frames, paving, etc. is the resposibility of the customer.
    Clertax only uses basis materials (like moving blankets) for protection.

 

• We are not responsible for damage, other than caused by the mover, caused by defective packaging materials
   (broken boxes, (partially) open boxes, plastic bags). We will offer proper packaging material in advance.

   This also applies to damage caused by pieces of furniture that are in defective condition
   (loose parts,  incorrect mounting, poor condition).


  We connect your washing machine to the water supply and drainage.
    However, we are not responsible for, for example, stripping the power cable for a pull switch.

•  It is the customer's duty to inform the mover about installing transport pins in the washing machine.
    The mover is not responsible for additional damage resulting from failure to provide correct information.

•  We do not unpack small items (packed boxes, etc.), unless otherwise agreed.

•  When disposing of excess items, keep in mind that there are relatively high surcharges on mattresses and car tires (beyond the regular rater).

•  When moving pianos and grand pianos there is a chance that they will have to be tuned again after transport.
    This is the responsibility of the customer.


  It is advisable to measure larger pieces of furniture to make sure that they fit into your new home (height, width, depth).

 

 Follow us on Facebook